Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen in Europa vragen wij om uw begrip wanneer u uw bestelling tijdelijk niet zoals gebruikelijk zo snel mogelijk ontvangt. Sluiten
Maharishi Ayurveda

Algemene Voorwaarden van MAV Europe B.V. voor Wederverkopers

Artikel 1 Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de (ver)koopovereenkomsten op afstand, die tussen de besloten vennootschap m.b.a. Maharishi Ayurveda Europe B.V. als verkoper en een natuurlijke persoon of rechtspersoon handelend in de uitoefening van zijn beroep op bedrijf als koper (hierna te noemen: afnemer) tot stand komen.

Artikel 2 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1) Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die bij de overeenkomsten handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

2) (Ver)koopovereenkomst op afstand: Elke overeenkomst tussen Ayurveda Europe B.V. en een afnemer inzake goederen die wordt gesloten in het kader van een door Maharishi Ayurveda Europe B.V. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluiten gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf;

3) MAV Europe B.V.: de besloten vennootschap m.b.a. Maharishi Ayurveda Europe B.V..

Artikel 3 Andere algemene voorwaarden

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Maharishi Ayurveda Europe B.V. en de afnemer anders zijn overeengekomen en zulks schriftelijk door Maharishi Ayurveda Europe B.V. is bevestigd.


Artikel 4 Aanbiedingen en overeenkomsten


1) De belangrijkste kenmerken van de goederen door Maharishi Ayurveda Europe B.V. aangeboden, blijken uit de internetsite of de prijslijst van Maharishi Ayurveda Europe B.V.. De aanbiedingen van Maharishi Ayurveda Europe B.V. zijn steeds vrijblijvend en zijn slechts een uitnodiging tot onderhandeling.

2) Aan verkeerde vermeldingen in de prijslijst ten aanzien van de goederen of de prijs kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 5 Betalingsvoorwaarden en verzendkosten

1) In geval van verzending van een goed binnen Nederland worden verzendkosten in rekening gebracht, zie hiervoor de meeste recente prijslijst. In geval van verzending naar het buitenland, worden de daadwerkelijke verzendkosten in rekening gebracht.

2) In geval een bestelling van goederen ten bedrage van ten minste € 250,00 netto binnen Nederland, zal door Maharishi Ayurveda Europe B.V. geen verzendkosten in rekening worden gebracht.

3) De koopprijs van de producten dient binnen 7 dagen na levering van de goederen op de aangegeven bankrekening van Maharishi Ayurveda Europe B.V. te worden voldaan.


Artikel 6 Leveringsvoorwaarden

1)    Maharishi Ayurveda Europe B.V. spant zich in om de bestelde goederen die voorradig zijn binnen 1-3 werkdagen aan u te leveren. Deze termijn is niet fataal en dient slechts ter indicatie.

2)    Maharishi Ayurveda Europe B.V. heeft het recht om een ander goed van gelijke kwaliteit en prijs te leveren indien het bestelde goed niet leverbaar is.


Artikel 7 Beschadiging van goederen

1)    Van een gebrek of beschadiging aan de bestelde goederen dient door de afnemer binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen bij Maharishi Ayurveda Europe B.V. schriftelijk melding te worden gemaakt. Na verloop van voornoemde termijn verliest de afnemer alle rechten en bevoegdheden die hem op grond van de gebrekkigheid ten dienste stonden.

2)    Maharishi Ayurveda Europe B.V. heeft na de schriftelijke melding van het gebrek de keuze om het product te vervangen dan wel te repareren. Maharishi Ayurveda Europe B.V. heeft het recht om een ander goed van gelijke kwaliteit en prijs te leveren indien het te gebrekkige goed niet (meer) leverbaar is.

3)    De aansprakelijkheid van Maharishi Ayurveda Europe B.V. voor schade, ontstaan als gevolg van een gebrek van de bestelde goederen, wordt uitgesloten.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud en verrekening

1) De door Maharishi Ayurveda Europe B.V. geleverde goederen blijven eigendom van Maharishi Ayurveda Europe B.V. totdat de afnemer aan alle (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst correct en volledig heeft voldaan. Onder de betalingsverplichtingen van de afnemer wordt tevens begrepen het voldoen van de verschuldigde rente en kosten als omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden.

2) De afnemer is niet bevoegd hetgeen zij aan Maharishi Ayurveda Europe B.V. verschuldigd is of wordt, te verrekenen met hetgeen Maharishi Ayurveda Europe B.V. aan de afnemer verschuldigd is of wordt.

Artikel 9 Zekerheden

De afnemer is verplicht op eerste verzoek van Maharishi Ayurveda Europe B.V. voldoende zekerheid te verschaffen voor de nakoming van zijn verplichtingen. Indien de afnemer in gebreke blijft aan het verzoek van Maharishi Ayurveda Europe B.V. tot het verschaffen van zekerheid te voldoen, dan Maharishi Ayurveda Europe B.V. bevoegd de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten.

Artikel 10 Rente en buitengerechtelijke kosten

1) Indien de afnemer in gebreke is met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen - zoals omschreven in artikel 5 lid 3 van deze voorwaarden - is de afnemer verplicht alle door Maharishi Ayurveda Europe B.V. gemaakte buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen, zulks met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag.

2) De afnemer is nat het verstrijken van de betalingstermijn - zoals omschreven in artikel 5 lid 4 van deze voorwaarden - een rente verschuldigd van 1% per maand/gedeelte van de maand over de openstaande hoofdsom.


Artikel 11 Ontbinding

Wanneer de afnemer een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, een akkoord aanbiedt, insolvabel blijkt of wordt getroffen door beslaglegging, alsmede in geval van overmacht, is Maharishi Ayurveda Europe B.V. gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en rente. In deze gevallen is elke vordering van Maharishi Ayurveda Europe B.V. op de afnemer direct en volledig opeisbaar.

Artikel 12 Overmacht

Overmacht aan de zijde van Maharishi Ayurveda Europe B.V. bestaat indien haar uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder mede begrepen, staking, uitsluiting, blokkade, stremmingen van vervoer en andere transportstoringen, ongevallen, brand, bedrijfsstoringen, bovenmatig ziekteverzuim, vertraagde verstrekking van derden bestelde zaken of diensten of intrekking van vergunningen.


Artikel 13 Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten tussen u en Maharishi Ayurveda Europe B.V. is Nederlands recht van toepassing. Geschillen over een overeenkomst tussen u en Maharishi Ayurveda Europe B.V. zullen ter beoordeling aan een bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.