Algemene voorwaarden voor koop van producten uit onze webshop

Maharishi Ayurveda Products Europe B.V.
Veldweg 33
6075 NL Herkenbosch

Tel.: +31 475 529111 
Fax: +31 475 404055 

E-mail: map@ayurveda.nl

Inhoudsoverzicht:

§ 1    Toepassingsbereik
§ 2    Productkeuze
§ 3    Herroepingsrecht voor koper
§ 4    Uitsluiting en voortijdig einde van herroepingsrecht
§ 5    Model-herroepingsformulier
§ 6    Teruglevering van product
§ 7    Prijs, betalingsvoorwaarden en verzendkosten
§ 8    Totstandkoming van de overeenkomst
§ 9    Nakoming van de overeenkomst
§ 10  Betaling
§ 11  Conformiteit
§ 12  Aansprakelijkheid
§ 13  Klantenservice
§ 14  Overmacht
§ 15  Privacybeleid
§ 16  Toepasselijk recht, forumkeuze

§ 1 Toepassingsbereik

(1) De hierna volgende algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal opgesteld en  kunnen door de gebruiker van de website zowel op de harde schijf van de zijn computer opgeslagen als afgedrukt worden. Naar keuze kunnen deze voorwaarden bovendien via http://www.ayurveda.nl alsmede per email map@ayurveda.nl in digitale of schriftelijke vorm worden opgevraagd.
(2) Maharishi Ayurveda Products Europe B.V. (hierna te noemen: „Verkoper“) onderhoudt voor commerciële doeleinden een homepage onder de domeinnamen http://www.ayurveda.eu en http://www.ayurveda.nl. Op deze pagina’s biedt Verkoper haar producten via internet te koop aan voor consumenten. Daarnaast geeft Verkoper een papieren catalogus uit en biedt zij ook langs die weg haar producten te koop aan.
(3) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van de overeenkomsten tussen Verkoper en consumenten die woonachtig zijn in Nederland in de zin van artikel 1:10 van het Burgerlijk Wetboek. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten met consumenten die elders woonachtig zijn. Indien een consument niet in Nederland gevestigd is, dan kan de bestelling slechts via de Internationale website of telefonisch bij Verkoper worden geplaatst.
(4) Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten met commerciële wederverkopers. Zij kunnen bij Verkoper de voor hen geldende catalogus met bijbehorende voorwaarden opvragen.

§ 2 Productkeuze

(1) De consument wordt de gelegenheid geboden om via de genoemde website producten te kiezen en te bestellen.
(2) De consument heeft via de genoemde website tevens inzage in een productomschrijving van elk getoond product.
(3) De consument kan de door hem gewenste producten op de website aanklikken. De producten worden vervolgens verzameld in een virtuele winkelmand, waarvan de inhoud aan het einde van de winkel sessie aan de consument wordt getoond onder vermelding van de prijzen en toepasselijke Omzetbelasting.
(4) Voordat de bestelling wordt geplaatst biedt Verkoper aan de consument de gelegenheid de juistheid van de bestelling te controleren op prijs en hoeveelheid, en indien nodig aan te passen.

§ 3  Herroepingsrecht voor consumenten

De consument (een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen) kan een door hem gesloten overeenkomst van koop op afstand onder de navolgende voorwaarden ontbinden:

Voorwaarden

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om de koopovereenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn bedraagt veertien dagen vanaf het moment dat de consument of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het bestelde product in ontvangst heeft genomen. Indien de consument in eenzelfde bestellingen meerdere producten heeft gekocht, dan vangt de termijn aan op de dag dat de consument of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste bestelde product in ontvangst heeft genomen.
Ter uitoefening van dit herroepingsrecht dient de consument een daartoe strekkende verklaring te versturen (per aangetekende post, per telefax of per email) aan Verkoper (Maharishi Ayurveda Products Europe B.V., Veldweg 33, Nederland 6075 NL Herkenbosch, Tel.: 0475 529111, Fax: 0475 404055, E-mail: map@ayurveda.nl). De consument kan daartoe gebruik maken van het hierbij gevoegde modelformulier. Gebruik van dat formulier is niet verplicht.
Een ontbinding is tijdig gedaan indien de consument zijn verklaring heeft verzonden binnen de hiervoor genoemde termijn.

Gevolgen van ontbinding
In geval van ontbinding van de koopovereenkomst zal Verkoper alle ontvangen betalingen, alsmede betaalde verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de consument een andere wijze van verzending heeft gekozen dan de door Verkoper aangeboden standaard levering) aan de consument terugbetalen binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van de verklaring van de consument waarin hij bevestigt de koopovereenkomst te ontbinden.

Terugbetaling geschiedt in dezelfde valuta en op dezelfde wijze als betaling door de consument geschiedde, tenzij partijen daarover afwijkende afspraken hebben gemaakt. Aan de consument worden geen betalingskosten in rekening gebracht.
Verkoper is bevoegd om de verplichting tot terugbetaling op te schorten tot de producten retour ontvangen zijn, dan wel, als dat moment eerder is, tot de consument een bewijs van verzending van de producten aan Verkoper heeft verstrekt.

De consument is gehouden om de producten per omgaande en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na verzending van de verklaring van de consument waarin hij bevestigt de koopovereenkomst te ontbinden, aan Verkoper retour te zenden of te overhandigen. Producten zijn tijdig geretourneerd indien de consument deze heeft verzonden binnen de hiervoor genoemde termijn. De consument draagt de kosten voor teruglevering van de producten.
De consument is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van het product als een behandeling van het product verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.

Einde van de voorwaarden van het herroepingsrecht

§ 4  Uitsluiting van herroepingsrecht

De consument komt geen herroepingsrecht toe bij koopovereenkomsten
- tot levering van producten die vervaardigd zijn op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- tot levering van producten die snel kunnen bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- tot levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggeleverd om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling is verbroken;
- tot levering van producten, zodra deze na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
- tot levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- tot levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;
- tot levering van digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

§ 5  Model herroepingsformulier

De consument die gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht kan daartoe gebruik maken van het hierna volgende modelformulier. Gebruik van dat formulier is niet verplicht.

Aan:
Maharishi Ayurveda Products Europe B.V.
Veldweg 33
6075 NL Herkenbosch

Fax: 0475 404055
E-Mail: map@ayurveda.nl
 

- Hiermee herroep(en) ik/wij (*) de door mij (*) afgesloten overeenkomst met betrekking tot de koop van het volgende goederen (*)/het uitvoeren van de volgende dienstverlening (*):

__________________________________

- Besteld op (*)/ ontvangen op (*): __________________________________

- Naam van de verbruiker(s): __________________________________

- Adres van de verbruiker(s):: __________________________________

- Handtekening van de verbruiker(s) 
  (alleen bij mededeling op papier): __________________________________

- Datum:  __________________________________

(*) Doorstrepen wat niet van toepassing is.

 

§ 6 Retourlevering van product

Een product kan worden geretourneerd aan:

Maharishi Ayurveda Products Europe B.V.
Veldweg 33
6075 NL Herkenbosch

Verdere details omtrent de teruglevering van producten worden vermeld op een retourformulier dat aan een van de te leveren producten wordt bevestigd.

§ 7  Prijs, betalingsvoorwaarden en verzendkosten

(1) Op het moment van bestelling van een product geldt de prijs zoals die op dat moment op de internetpagina van Verkoper getoond wordt.
(2) De getoonde prijs is inclusief Omzetbelasting, maar exclusief verzend- en administratiekosten.
(3) De toepasselijke verzendkosten worden berekend en opgenomen in het overzicht op de website en kunnen worden geraadpleegd via de link „Verzendkosten“. De definitieve verzendkosten en administratiekosten worden bovendien getoond voordat de bestelling wordt geplaatst.
(4) De koopprijs is zonder inhouding verschuldigd binnen acht dagen na facturatie.

§ 8  Totstandkoming van overeenkomst

(1) De aanbiedingen op de website van Verkoper zijn vrijblijvend; de uiteenzetting van het assortiment aan producten in de webwinkel vormt geen bindend aanbod van Verkoper aan de consument. Verkoper is niet verplicht tot levering van een product indien het product niet op voorraad is. Door middel van het plaatsen van een bestelling doet de consument een bindend aanbod aan Verkoper, waarvan een betalingsverplichting van de consument onderdeel uitmaakt.
(2) Tussen Verkoper en de consument komt een bindende overeenkomst tot stand zodra de Verkoper de bestelling van de consument schriftelijk (op papier dan wel in elektronische vorm) heeft bevestigd.

§ 9  Nakoming van de overeenkomst

(1) De consument ontvangt na voltooiing van het bestelproces een bindende bevestiging van de bestelling en een bindende orderbevestiging.
(2) De levertijd bedraagt 3 tot 10 dagen. De termijn voor levering vangt bij vooruitbetaling aan op de dag volgend op de dag dat de betalingsopdracht is verstrekt aan de betalende bank. Bij andere betalingswijze vangt de termijn voor levering aan op de dag na totstandkoming van de overeenkomst.
Indien de termijn voor levering eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, dan wordt de levertijd verlengd tot en met de eerste daaropvolgende werkdag.
Indien niet alle bestelde producten voorradig zijn is de Verkoper bevoegd om op zijn eigen kosten deelleveringen te verzorgen.
(3) Verkoper maakt slechts gebruik van verzekerde verzending, ongeacht de omvang en prijs van het product. Verzending op een andere wijze is niet mogelijk. Het risico van beschadiging en/of vermissing van het product berust bij Verkoper tot het moment van levering aan de consument.

§ 10  Betaling

(1) De Verkoper stelt in verband met het bestelde product een rekening op, die bij levering aan de consument wordt overhandigd. De Verkoper levert het product tegen betaling via PayPal, IDEAL, creditcard, bankoverschrijving en eventuele verdere in het bestelproces geboden mogelijkheden tot betaling.
(2) De op de rekening genoemde prijzen zijn eindverbruikerprijzen inclusief Omzetbelasting. De verschuldigde Omzetbelasting wordt separaat vermeld.

§ 11  Conformiteit

Het afgeleverde product moet aan de overeenkomst met de consument beantwoorden, en moet de eigenschappen bezitten die de consument op grond van de koopovereenkomst mag verwachten. De consument mag verwachten dat het product de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.

§ 12 Klachten / klantenservice, nadere informatie

De klantenservice van Verkoper is bereikbaar voor vragen en/of klachten over de aangeboden producten. De klantenservice is bereikbaar op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) tussen 9.00 uur en 12.00 uur tot 17.00 uur. Daarnaast is de klantenservice bereikbaar per email: map@ayurveda.nl.
De aanspraak van de consument op garantie wordt niet beperkt door de behandeling van eventuele klachten.

Leveringen van Verkoper geschieden niet op basis van specifieke gedragscodes, tenzij deze uitdrukkelijk door Verkoper van toepassing wordt verklaard. Levering op basis van deze algemene voorwaarden geldt alleen voor levering aan consumenten in Nederland.

§ 13  Aansprakelijkheid

Op de door Verkoper verkochte producten is de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid van toepassing. De aansprakelijk van Verkoper is voor het overige beperkt tot directe schade als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van Verkoper. Verkoper is in die gevallen niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

§ 14 Overmacht

(1) Verkoper is bevoegd tot opschorting van de nakoming van zijn verplichtingen in geval van overmacht (natuurrampen, stakingen, overheidsmaatregelen etc), en wel gedurende de periode dat de overmacht voortduurt.
(2) Indien de Zvermachtsituatie langer dan één maand voortduurt, dan is de consument bevoegd om de overeenkomst te ontbinden.

§ 15 Privacybeleid

Privacyverklaring

Wij verheugen ons over uw interesse in het gebruik van onze website. De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor ons van groot belang. Via deze verklaring willen wij u nader informeren over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Inzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens.
Wij leggen de tekst van de overeenkomst vast en sturen u de gegevens van uw bestelling en onze algemene voorwaarden per email toe. De algemene voorwaarden kunt u ook op elk ogenblijk op onze website oproepen en teruglezen. Uw eerdere bestellingen kunt u inzien nadat u hebt ingelogd op onze website.

U kunt onze website bezoeken zonder enige informatie met betrekking tot uzelf kenbaar te maken. Wij houden slechts toegangsgegevens van onze website bij die geen persoonlijke referenties bevatten, zoals de naam van uw Internet Service Provider, de website waar u vandaan komt voordat u onze website bezoek, of de naam van het door u opgevraagde bestand. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om ons aanbod op onze website te verbeteren.

Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend indien deze als gevolg van een bestelling, opening van een klantaccount of aanmelding op de elektronische nieuwsbrief aan ons  worden verstrekt. Wij gebruiken de verstrekte gegevens behoudens met uw uitdrukkelijke instemming uitsluitend in verband met de afwikkeling van uw bestelling. Door middel van aanmelding voor onze nieuwsbrief aanvaardt u dat uw emailadres zal worden gebruikt voor reclame doeleinden (in de zin van toezending van die nieuwsbrief) tot het moment dat u zich afmeldt voor deze nieuwsbrief. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Gebruik van cookies
Op verschillende internetpagina’s maken wij gebruik van cookies om uw bezoek aan onze website en de werking van bepaalde functionaliteiten op die website mogelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer. De meeste van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van uw browser-sessie verwijderd van uw computer (zogenaamde sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen zodat wij uw computer tijdens een volgend bezoek kunnen herkennen (zogenaamde permanente cookies). Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om u te kunnen begroeten aan de hand van uw gebruikersnaam en om het invullen van informatie te vereenvoudigen. Onze partnerbedrijven hebben geen toestemming om door middel van cookies persoonsgegevens op te halen, te verzamelen of te gebruiken.

Openbaarmaking van persoonsgegevens
Wij verstrekken de door u verstrekte gegevens aan de vervoerder, doch slechts voor zover dat noodzakelijk is om de levering van het bestelde product te laten plaatsvinden. Daarnaast verstrekken wij uw betalingsgegevens aan de kredietinstelling die belast is met de betalingsopdracht.

Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming
Op grond van artikel 36 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u het recht om een website die persoonsgegevens van u bewaart te verzoeken om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van die gegevens.

Herroeping van instemming
De hierna volgende instemming hebt u tijdens het bestelproces uitdrukkelijk aan ons verleend. Wij wijzen u er graag op dat u uw instemming op elk gewenst moment voor de toekomst kunt herroepen:

"Ik wil graag per email op de hoogte gehouden worden van voor mij interessante aanbiedingen. Mijn emailadres wordt niet met derden gedeeld. Deze instemming om mijn email adres te gebruiken voor promotionele doeleinden kan ik op vormvrije wijze op elk gewenst moment per omgaande herroepen."

Aanspreekpunt voor privacy vragen
Voor vragen met betrekking tot het verzamelen, verwerken of gebruiken van persoonsgegevens, alsmede bij inschrijving, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens en herroeping van instemming verzoeken wij u contact met ons op te nemen door middel van de hierboven genoemde contactgegevens.

§ 16  Toepasselijk recht, taal

Op de overeenkomsten tussen Verkoper en de consument is Nederlands recht van toepassing.
De overeenkomst tussen Verkoper en de consument wordt in Nederlandse taal opgesteld.