Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen in Europa vragen wij om uw begrip wanneer u uw bestelling tijdelijk niet zoals gebruikelijk zo snel mogelijk ontvangt. Sluiten
Maharishi Ayurveda

Verklaring gegevensbescherming van Maharishi Ayurveda Europe B.V.

 Version 2, 10 Oktober 2018. 

1. Naam en contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke (rechts)persoon evenals van degene die door de onderneming is belast met de gegevensbescherming

Deze gegevensbescherming geldt voor de gegevensverwerking door:

Verantwoordelijke: Maharishi Ayurveda Europe B.V.
Looskade 20, 6041 LE Roermond
E-mail: map@ayurveda.nl
Telefoon: 0800 2229111
Fax: 0475-404055

De aanstelling van een persoon, die voor de onderneming is belast met de gegevensbescherming, is op basis van de omvang van de onderneming niet vereist. Contactpersoon met betrekking tot gegevensbescherming is de directie van de verantwoordelijke (rechts)persoon, bereikbaar op bovengenoemd adres.

2. Vergaren en opslaan van persoonsgebonden gegevens evenals de gebruikswijze en het gebruiksdoel

a) Bij het bezoeken van de website

Bij het bezoeken van onze website www.ayurveda.nl wordt door de op uw eindtoestel geactiveerde browser automatisch informatie aan de server van onze website gestuurd. Deze informatie wordt tijdelijk in een zgn. logfile opgeslagen. De volgende informatie wordt daarbij, zonder uw toedoen, vergaard en tot aan de geautomatiseerde verwijdering ervan opgeslagen:

 • IP-adres van de opvragende computer,
 • datum en tijd van inloggen,
 • naam en URL van het opgevraagde bestand,
 • website van waaruit de aanvraag oorspronkelijk plaats vindt (referrer-URL),
 • gebruikte browser en evt. het besturingssysteem van uw computer evenals de naam van uw access-provider.

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt in het kader van volgende doeleinden:

 • kunnen instaan voor een storingsvrije verbinding met de website,
 • kunnen instaan voor een gebruiksvriendelijk gebruik van onze website,
 • kunnen beoordelen van de zekerheid en de stabiliteit van het systeem, evenals ten behoeve van andere administratieve doeleinden.

De rechtsgrondslag van de gegevensverwerking is art. 6, lid. 1, sub. f (Nederlands wetsartikel over Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ons rechtmatig interesse vloeit voort uit boven opgesomde doeleinden met betrekking tot de gegevensvergaring. In geen enkel geval gebruiken wij de vergaarde gegevens met als doel bepaalde conclusies met betrekking tot uw persoon te trekken.

Bovendien maken wij, indien onze website wordt bezocht, gebruik van cookies evenals van analysediensten. Nadere toelichting daarop krijgt u bij punt  5 en 6 van deze verklaring  gegevensbescherming.

b) Bij aanmelding voor onze newsletter

Voor zover u hiermee conform art. 6, lid. 1, sub. a AVG uitdrukkelijk akkoord bent gegaan, gebruiken wij uw e-mailadres om u regelmatig onze newsletter toe te sturen. Om de newsletter te kunnen ontvangen volstaat het opgeven van een e-mailadres.

Afmelden van de newsletter is te allen tijde mogelijk en kan gebeuren of via  https://www.ayurveda-produkte.de/content/service/e-newsletter/abmeldung of via een daarvoor geplaatste link in de newsletter.

c) Bij gebruikmaking van ons contactformulier

Voor allerlei soorten vragen bieden wij u de mogelijkheid om met ons contact op te nemen door middel van een daartoe op de website geplaatst formulier. Daarvoor is het opgeven van een geldig e-mailadres vereist, opdat wij weten van wie de aanvraag afkomstig is en om deze te kunnen beantwoorden. Meerdere gegevens kunnen vrijwillig worden verstrekt.

De gegevensverwerking ten behoeve van de contactopname met ons vindt plaats conform art. 6, lid. 1, sub. a AVG op basis van uw vrijwillige akkoordverklaring. De voor het gebruik van het contactformulier door ons vergaarde persoonsgebonden gegevens worden na afwikkeling van de door u gedane aanvraag automatisch gewist.

d) Shop-functies/klantenrekening

Wij vergaren persoonsgebonden gegevens, wanneer u ons deze in het kader van uw bestelling, bij een contactopname of bij het openen van een klantenrekening vrijwillig mededeelt. Velden die verplicht moeten worden ingevuld zijn als zodanig aangegeven, aangezien wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben voor het afwikkelen van een overeenkomst, het verwerken van uw contactopname of voor het openen van een klantenrekening. Zonder deze opgaven kan de bestelling en/of het openen van een rekening resp. de contactopname niet worden bewerkt.

Welke gegevens er worden vergaard kan worden opgemaakt uit de opgaveformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens conform art. 6, lid. 1, sub. b AVG (noodzakelijk voor het opstellen van een overeenkomst) voor de afwikkeling van de overeenkomst en de bewerking van uw aanvragen. Na de volledige afwikkeling van de overeenkomst of na opzeggen van uw klantenrekening worden uw gegevens voor verdere bewerking beperkt en na afloop van de door de belasting en de handelsinstellingen voorgeschreven bewaartermijnen gewist.

Een verder gebruik van gegevens vindt alleen dan plaats indien u expliciet akkoord bent gegaan met het verdere gebruik van uw gegevens of indien wij ons los daarvan een gebruik van gegevens voorbehouden, dat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. Het opzeggen van uw klantenrekening is te allen tijde mogelijk en kan of door middel van een bericht via het genoemde contactformulier of door middel van een daartoe aangebrachte functie in de klantenrekening plaatsvinden.

3. Doorgeven van gegevens

Overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden, anders dan voor onderstaande doeleinden, vindt niet plaats. Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen aan derden door, indien:

 • u, conform art. 6, lid. 1, sub.a AVG daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven,
 • het doorgeven conform conform art. 6, lid. 1, sub.f AVG voor het geldend maken, het uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten vereist is en er geen reden is om aan te nemen, dat u een zwaarwegend belang heeft bij het niet doorgeven van uw gegevens,
 • er voor het doorgeven conform art. 6, lid. 1, sub.c AVG een wettelijke verplichting bestaat,
 • dit wettelijk is toegestaan en dit, conform conform art. 6, lid. 1, sub.b AVG vereist is voor de afwikkeling van de contractuele relatie met u.

Ter realisering van de contractuele doelstellingen vindt overdracht van gegevens aan derden plaats aan de volgende betrokkenen:

 • aan de aanbieder van de creditcard of betaalinstelling ten behoeve van het afboeken of incasseren van de inkoopprijs,
 • aan de door ons ingeschakelde transportonderneming of besteldienst in het kader van de aflevering van de goederen,
 • aan de aanbieders van het hosting- en shopsysteem of de marktplaats ten behoeve van de technische verwerking van de shop- en aanbiedingsgegevens.
 • aan onze belastingadviseur voor het nakomen van onze belastingverplichtingen.

Derden worden door ons contractueel of wettelijk verplicht tot geheimhouding van gegevens. Bij de ingeschakelde betalingsdienstverlener bent u ook zelf contractpartner en bent u akkoord gegaan met diens voorwaarden en reglement met betrekking tot gegevensbescherming.

4. Routinematig wissen en opslaan van persoonsgebonden gegevens

Persoonsgebonden gegevens van een betreffende persoon verwerken wij en slaan wij op uitsluitend gedurende de periode die voor de realisering van de doeleinden van het opslaan vereist is of voor zover dit door de Europese regelgevende instanties of door een andere wetgever is vastgelegd in wetten of voorschriften, waaraan degene die verantwoordelijk is voor de verwerking ondergeschikt is.

Indien de doeleinden van het opslaan wegvallen of indien een door Europese regelgevende instanties of door een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn af, dan worden de persoonsgebonden gegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist.

5. Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Hierbij gaat het om kleine bestandjes die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw eindtoestel (laptop, tablet, smartphone enz.) worden opgeslagen, wanneer u onze site bezoekt. Cookies brengen geen schade toe aan uw eindtoestel en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software. In een cookie wordt informatie opgeslagen,  die  telkens in combinatie met het specifieke gebruikte eindtoestel wordt gebruikt. Dit betekent evenwel niet, dat wij daardoor direct informatie over uw identiteit verkrijgen.

Hei gebruik van cookies dient er enerzijds toe om het gebruik van onze website voor u aangenamer vorm te geven. Zo maken wij gebruik van zogenaamde session-cookies om te kunnen vaststellen dat u enkele pagina’s van onze website reeds heeft bezocht. Deze worden na het verlaten van onze website automatisch weer gewist.

Bovendien maken wij, ter optimalisering van de gebruiksvriendelijkheid, tevens gebruik van tijdelijke cookies, die voor een bepaalde vastgelegde periode op uw eindtoestel worden opgeslagen. Wanneer u onze website opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, dan wordt automatisch gesignaleerd dat u ons al eerder heeft bezocht, welke instellingen u heeft gebruikt en wat u heeft ingevoerd, om te voorkomen dat u dat niet nogmaals hoeft te doen.

Voorts maken wij gebruik van cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en, met het oog op de optimalisering van ons aanbod, voor u te analyseren (zie punt 5). Deze cookies maken het ons mogelijk om bij een hernieuwd bezoek aan onze site automatisch te zien, dat u reeds eerder bij ons op bezoek was. Deze cookies worden telkens na een vastgelegde tijd automatisch gewist.

De door cookies verwerkte gegevens zijn voor de genoemde doeleinden vereist voor de bescherming van onze gerechtigde belangen en van die van derden conform art. art. 6, lid. 1, sub. f AVG. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser evenwel zo configureren, dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er steeds een aanwijzing verschijnt, voordat er een cookie wordt aangemaakt. De volledige deactivering van cookies kan echter tot gevolg hebben, dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

6. Analyse-tools

a) Tracking-tools

De onderstaand vermelde en door ons gebruikte tracking-voorzieningen worden op basis van conform art. 6, lid. 1, sub.f AVG uitgevoerd. Door middel van het inzetten van de tracking-voorzieningen willen wij een op de behoefte afgestemde vormgeving en een continue optimalisering van onze website garanderen. Voorts zetten wij de tracking-voorzieningen in om het gebruik van onze website statistisch te registreren en, met het oog op de optimalisering van ons aanbod, voor u te analyseren. Deze belangen dienen, in het kader van voornoemd voorschrift, als rechtvaardig te worden beschouwd.

De betreffende gegevensverwerkingsdoeleinden en de gegevenscategorieën kunnen uit de bijbehorende tracking-tools worden ontleend.

i) Google Analytics

Met het oog op een op de behoefte afgestemde vormgeving en continue optimalisering van onze website maken wij gebruik van Google Analytics, een web-analysedienst van Google Inc. (www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; nader te noemen „Google“). In dit kader worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen gemaakt en cookies (zie onder punt 4) gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website zoals

 • Browser-type/-versie,
 • Gebruikt besturingssysteem,
 • Referrer-URL (de oorspronkelijk bezochte site),
 • Hostname van de toegang vragende computer (IP-adres),
 • Tijdstip van serveraanvraag,

worden overgedragen aan een server van Google in de USA en aldaar opgeslagen. De informatie wordt toegepast om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere informatie te verschaffen over de met het gebruik van de website en het internet verbonden dienstverlening met het oog op marktonderzoek en behoeftegerichte vormgeving van deze internetsites.

Ook wordt deze informatie soms aan derden overgedragen indien dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht verwerken. In geen enkel geval wordt uw IP-adres met andere gegevens van Google samengevoegd. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat een koppeling niet mogelijk is (IP-masking).

U kunt het plaatsen van cookies verhinderen door de instelling van de browser-software te wijzigen; wij wijzen u er evenwel op, dat als u dat doet eventueel niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt.

Bovendien kunt u de registratie van de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door het downloaden en installeren van een browser-add-on (tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

Als alternatief voor de browser-add-on, met name voor browsers op mobiele eindtoestellen, kunt u de registratie door Google Analytics ook verhinderen door op deze link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst, dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert. De opt-out-cookie geldt alleen voor deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw toestel geplaatst. Als u de cookies in deze browser wist, dan moet u de opt-out-cookie opnieuw plaatsen.

Google Analytics deactiveren

Verdere informatie over gegevensbescherming in relatie tot Google Analytics vindt u bijvoorbeeld in de Google Analytics-help (support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl).

ii) Google Adwords Conversion Tracking

Om het gebruik van onze webseite statistisch te registreren en, met het oog op de optimalisering van onze website, voor u te analyseren, maken wij tevens gebruik van  Google Conversion Tracking. Daarbij wordt door Google Adwords een cookie (zie punt 4) op uw computer geplaatst, voor zover u via een Google-advertentie op onze website bent aanbeland.

Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en zijn niet geschikt voor een persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde bladzijden van de website van de Adwords-klant bezoekt en als het cookie nog niet verlopen is, dan kunnen Google en de klant zien, dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze bladzijde is doorgelinkt.

Iedere Adwords-klant krijgt een ander cookie. Cookies kunnen daardoor niet via de websites van Adwords-klanten worden gevolgd. De met behulp van conversion-cookies vergaarde informatie heeft tot doel conversion-statistieken op te stellen voor  Adwords-klanten, die voor conversion-tracking hebben gekozen. De Adwords-klanten worden geïnformeerd over het totale aantal gebruikers, dat op hun advertentie heeft geklikt en naar een met een conversion-tracking-tag voorziene site doorgelinkt is. U verkrijgt evenwel geen informatie, waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Indien u niet wenst deel te nemen aan de tracking-methode, dan kunt u ook het hiervoor vereiste plaatsen van een cookie weigeren – bijvoorbeeld via de browser-instelling, waardoor het automatisch plaatsen van cookies volledig wordt gedeactiveerd. U kunt cookies voor conversion-tracking ook deactiveren door uw browser zo in te stellen, dat cookies van het domein „www.googleadservices.com“ worden geblokkeerd. De instructie van Google over gegevensbescherming met betrekking tot conversion-tracking vindt u hier (services.google.com/sitestats/nl.html).

iii) Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Ten behoeve van het weergeven van het Trusted Shops Keurmerk en de eventueel verzamelde beoordelingen evenals ten behoeve van het aanbod van de Trusted Shops producten voor kopers na een bestelling is op deze website het Trusted Shops Trustbadge opgenomen.

Dit dient ter bescherming van onze, in het kader van een belangenafweging, zwaarwegende en gerechtigde belangen bij een optimaal vermarkten van ons aanbod conform conform art. 6, lid. 1, sub. f AVG De Trustbadge en de daarmee verworven diensten zijn een aanbieding van de Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln.

Bij een oproep van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd  server-logfile op, dat bijv. uw IP-adres, datum en tijdstip van de afroep, hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de afroep documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geanalyseerd en ten laatste zeven dagen na afloop van uw bezoek aan de website automatisch overschreven.

Verdere persoonsgebonden gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops overgedragen, voor zover u daartoe uw toestemming heeft verleend, u na het afsluiten van uw bestelling besluit gebruik te maken van de Trusted Shops Producten of indien u zich reeds voor het gebruik heeft geregistreerd. In dit geval geldt de tussen u en Trusted Shops gesloten contractuele overeenkomst.

iv) Newsletter-Tracking:

Met de aanmelding voor de newsletter gaat de gebruiker akkoord met een tracking voor statistische doeleinden. Bij de aanmelding wordt de gebruiker daarop nadrukkelijk gewezen. Voor de tracking wordt gebruik gemaakt van een web-beacon (of ook wel een tracking-pixel genoemd). Bij de aflevering van de newsletter kan de externe server dan bepaalde gegevens van de ontvanger verkrijgen, bijvoorbeeld het tijdstip van de afroep, het IP-adres of informatie over het gebruikte e-mailprogramma (Client). De naam van het fotobestand wordt voor iedere ontvanger geïndividualiseerd, doordat er een eenduidige ID wordt aangehangen. De zender van de e-mail weet bij welk e-mailadres welke ID hoort en kan zo bij een afroep van de foto te weten komen welke newsletter-ontvanger op dat moment zijn e-mail geopend heeft.

Dergelijke persoonsgebonden gegevens die zijn vergaard via de in de newsletters vervatte tracking-pixels, worden door ons opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van newsletters te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige newsletters nog beter te laten aansluiten bij de interesses van de ontvangers. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

De gebruiker kan de tracking verhinderen door zijn e-mailprogramma zo in te stellen, dat het geen foto’s in een e-mailbericht laadt. Een afmelding van de newsletter beschouwen wij als een herroeping van het akkoord.

7. Social Media Plug-ins

Op basis van conform art. 6, lid. 1, sub. f AVG maken wij op onze website gebruik van Social Links naar de onderstaand opgesomde sociale netwerken. Het daarachter staande publicitaire doel dient te worden beschouwd als gerechtigd belang in de zin van de DSGVO. De verantwoording een bedrijfsvoering conform de gegevensbescherming dient door de betreffende aanbieder te worden verzekerd. Tracking of een andere wijze van gegevensopslag vindt door ons niet plaats.

Wij informeren u erover, dat op onze website links naar verschillende social media- en video-platvormen zijn geplaatst. In de regel kunnen deze sites vaststellen, wanneer u hen vanaf onze website oproept.

Als u over een account bij de platvormen beschikt en daarop ingelogd bent, dan kan de bezochte site voor uw profiel niet openlijk opslaan, dat u via onze website daar aanbeland bent.

Nadere informatie over gegevensbescherming verkrijgt u bij de betreffende aanbieders:

 

Facebook Ireland Ltd.,

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,

Dublin 2, Ireland

https://www.facebook.com/policy.php

 

Twitter International Company, Attn: Privacy Policy Inquiry,

One Cumberland Place, Fenian Street,

Dublin 2, D02 AX07 IRELAND

https://twitter.com/de/privacy

 

Google LLC,

1600 Amphitheatre Parkway,

Mountain View,

CA 94043, USA

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

YouTube LLC,

901 Cherry Ave.,

San Bruno, CA 94066, USA

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

8. Rechten van betrokkenen

U heeft het recht:

 • conform art. 15 EU AVG inlichtingen op te vragen over uw door ons verwerkte persoonsgebonden gegevens. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over de verwerkingsdoelstellingen, de categorie van de persoonsgebonden gegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens openbaar gemaakt zijn of worden, de geplande opslagduur, het bestaan van een recht op corrigeren, wissen, beperking van de verwerking of bezwaarmaking, het bestaan van een recht op indienen van een klacht, de herkomst van uw gegevens, voor zover die niet bij ons zijn vergaard, evenals over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling en evtl. zinvolle informatie over de details ervan;
 • conform art. 16 EU AVG  onverwijld de correctie van onjuiste of de aanvulling van uw bij ons opgeslagen persoonsgebonden gegevens te wensen;
 • conform art. 17 EU AVG  om de verwijdering te verzoeken van uw bij ons opgeslagen persoonsgebonden gegevens, voor zover de verwerking niet vereist is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor de vervulling van een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor het geldend maken, de uitoefening of de verdediging van wettelijke rechten;
 • conform art. 18 EU AVG  om beperking van de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens te vragen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt bestreden, de verwerking onrechtmatig is, U de verwijdering ervan afwijst en wij de gegevens niet meer nodig hebben, u deze echter nodig heeft voor het geldend maken, de uitoefening of de verdediging van wettelijke rechten of u conform art. 21 AVG  bezwaar heeft aangetekend tegen de verwerking;
 • conform art. 20 AVG  uw persoonsgebonden gegevens, die u ons ter beschikking heeft gesteld, op te vragen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar format of om te verzoeken om overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke;
 • conform art. 7 lid 3 AVG  om uw ooit verleende instemming te allen tijde tegenover ons te herroepen. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking, waarop deze instemming betrekking had, in de toekomst niet meer mogen voortzetten en
 • conform art. 77 AVG  om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. Normaal gesproken kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthouder in uw gebruikelijke verblijfplaats of arbeidsplaats of bij ons hoofdkantoor.

9. Recht op bezwaar

Voor zover uw persoonsgebonden gegevens op basis van gerechtigde belangen conform art. 6, lid. 1, sub. f AVG worden verwerkt, heeft u conform art. 21 AVG het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens, voor zover daarvoor redenen aanwezig zijn die voortvloeien uit uw persoonlijke situatie of gericht zijn op bezwaar tegen directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen recht op bezwaar, dat zonder opgave van een bijzondere situatie door ons wordt verleend.

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op herroeping of bezwaar, dan volstaat een e-mail aan avg@ayurveda.nl.

Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (voor meer informatie zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

10. Gegevensveiligheid

In het kader van het bezoeken van de website maken wij gebruik van het algemeen verbreide SSL-procedure (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste versleutelingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Meestal betreft het hierbij een 256 bit versleuteling. Voor het geval uw browser geen 256-bit versleuteling ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan de 128-Bit v3 technologie. Of een afzonderlijke bladzijde van onze internetsite versleuteld wordt verzonden, kunt u zien aan de gesloten weergave van het sleutel- resp. slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browsers.

Verder maken wij gebruik van geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, tegen gedeeltelijk of volledig verlies, verminking of tegen onbevoegde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden in overeenstemming met de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

11. Actualisering en wijziging van deze verklaring gegevensbescherming

Deze verklaring gegevensbescherming is nu actueel en heeft als stand mei 2018.

Door de voortdurende ontwikkeling van onze website en aanbiedingen daarop of wegens gewijzigde wettelijke respectievelijk bestuurlijke richtlijnen kan het nodig zijn deze verklaring gegevensbescherming te wijzigen. De op een bepaald moment geldige verklaring gegevensbescherming kan door u op ieder moment worden opgevraagd op https://www.ayurveda.nl/service/bescherming-gegevens/ en worden afgedrukt.

12. Solliciteren bij Maharishi Ayurveda Europe B.V.

Heeft u gesolliciteerd bij ons, maar bent u niet aangenomen dan worden alle sollicitatiegegevens tot maximaal 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Alleen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven kan Maharishi Ayurveda Europe B.V. deze gegevens tot een jaar bewaren.

13. Contacteer ons

Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens bij ons, zijn wij bereikbaar via onderstaande contactgegevens: avg@ayurveda.nl